Yin zhang yi shu by T. C. Lai - 1979 - 210 pages
Yin zhang yi shu by T. C. Lai - 1979 - 210 pages
Your diet coach by Barbara Debetz - 1989 - 238 pages